Trades Counterparty DEX

DOUBLEPEPE
34 Trades Completed Learn about the Counterparty DEX.
Action Quantity Price Total Buyer Seller Confirmed
Buying 1.00000000 DOUBLEPEPE 5,000.00000000 PEPECASH 5,000.00000000 PEPECASH 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 7 months ago
Buying 2.00000000 DOUBLEPEPE 2,000.00000000 PEPECASH 4,000.00000000 PEPECASH 19zENMWhQBw4wa1oA8WQtW3ULdSDXT1Lp2 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 1 year ago
Buying 1.00000000 DOUBLEPEPE 1.00000000 XCP 1.00000000 XCP 13C2DXCXHwZzY6KheabzKTDSVJFxDgVhsT 1LnYFKsS575LqYKTqywaSgvVBe3NUxm673 3 years ago
Selling 1.00000000 DOUBLEPEPE 1.23000000 XCP 1.23000000 XCP 1aVRvZSvWebSunMthRZYdYcNjSkA4RzXX 1LnYFKsS575LqYKTqywaSgvVBe3NUxm673 3 years ago
Selling 1.00000000 DOUBLEPEPE 700.00000000 PEPECASH 700.00000000 PEPECASH 13d9whJX43T12DUwpFHCE91Yrf8f1h5H62 1AE4vfkDX4S49kxsuCve7zJDS5s5RtHYNs 3 years ago
Buying 1.00000000 DOUBLEPEPE 2,000.00000000 PEPECASH 2,000.00000000 PEPECASH 1Q5RMGBu65zURuVvGMuF57BkW1Z7KyvLMH 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 3 years ago
Buying 1.00000000 DOUBLEPEPE 1,500.00000000 PEPECASH 1,500.00000000 PEPECASH 1Q5RMGBu65zURuVvGMuF57BkW1Z7KyvLMH 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Buying 1.00000000 DOUBLEPEPE 1,495.00000000 PEPECASH 1,495.00000000 PEPECASH 1Q5RMGBu65zURuVvGMuF57BkW1Z7KyvLMH 13d9whJX43T12DUwpFHCE91Yrf8f1h5H62 4 years ago
Selling 1.00000000 DOUBLEPEPE 1,100.00000000 PEPECASH 1,100.00000000 PEPECASH 1FqXGUzz82AtuggC4qCDWzsYXYJe5krkHw 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Selling 2.00000000 DOUBLEPEPE 1,000.00000000 PEPECASH 2,000.00000000 PEPECASH 1GzasG2hy7Zaad5SvM5pFWpg6wbfqXqJxJ 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Buying 1.00000000 DOUBLEPEPE 1,500.00000000 PEPECASH 1,500.00000000 PEPECASH 1Q5RMGBu65zURuVvGMuF57BkW1Z7KyvLMH 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Buying 1.00000000 DOUBLEPEPE 1,000.00000000 PEPECASH 1,000.00000000 PEPECASH 1Q5RMGBu65zURuVvGMuF57BkW1Z7KyvLMH 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Selling 1.00000000 DOUBLEPEPE 1,000.00000000 PEPECASH 1,000.00000000 PEPECASH 1MeMCBqfdpg7mM1jMqZ2vZwiTnSoKuJQBr 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Selling 1.00000000 DOUBLEPEPE 500.00000000 PEPECASH 500.00000000 PEPECASH 18LkXeZAPvMB83cTJjusoxeNZJFU1LttmV 1AE4vfkDX4S49kxsuCve7zJDS5s5RtHYNs 4 years ago
Selling 1.00000000 DOUBLEPEPE 700.00000000 PEPECASH 700.00000000 PEPECASH 18LkXeZAPvMB83cTJjusoxeNZJFU1LttmV 1AE4vfkDX4S49kxsuCve7zJDS5s5RtHYNs 4 years ago
Buying 2.00000000 DOUBLEPEPE 3.00000000 XCP 6.00000000 XCP 1BLHnbgcPMrCpfDzSrJ8ivBWY4quTeNVWM 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Selling 1.00000000 DOUBLEPEPE 1,400.00000000 PEPECASH 1,400.00000000 PEPECASH 1GotRejB6XsGgMsM79TvcypeanDJRJbMtg 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Selling 4.00000000 DOUBLEPEPE 1,250.00000000 PEPECASH 5,000.00000000 PEPECASH 1AE4vfkDX4S49kxsuCve7zJDS5s5RtHYNs 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Buying 4.00000000 DOUBLEPEPE 1,250.00000000 PEPECASH 5,000.00000000 PEPECASH 19ek96SQHg3SKHkg1vycPUVtQpd5BhTUDj 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Buying 1.00000000 DOUBLEPEPE 2.00000000 XCP 2.00000000 XCP 16ssoq1fWeWJ7zQB5UCZb45dHZ8SufuUVY 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Buying 1.00000000 DOUBLEPEPE 2.00000000 XCP 2.00000000 XCP 16ssoq1fWeWJ7zQB5UCZb45dHZ8SufuUVY 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Buying 1.00000000 DOUBLEPEPE 2,000.00000000 PEPECASH 2,000.00000000 PEPECASH 1LnYFKsS575LqYKTqywaSgvVBe3NUxm673 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Selling 2.00000000 DOUBLEPEPE 1,500.00000000 PEPECASH 3,000.00000000 PEPECASH 1JAuET9GmkADQarX5ZsgHXuHjJzwesfAKg 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Selling 2.00000000 DOUBLEPEPE 1,501.00000000 PEPECASH 3,002.00000000 PEPECASH 18wUphncN6mEwxYkQQsv37xXT1TsSANZhB 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Selling 2.00000000 DOUBLEPEPE 1,500.00000000 PEPECASH 3,000.00000000 PEPECASH 1JAuET9GmkADQarX5ZsgHXuHjJzwesfAKg 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Buying 2.00000000 DOUBLEPEPE 2,450.00000000 PEPECASH 4,900.00000000 PEPECASH 1CGLNoV2sdwFhrsFB8rtrGskdZu6E6Mvnb 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Buying 1.00000000 DOUBLEPEPE 2.50000000 XCP 2.50000000 XCP 13d9whJX43T12DUwpFHCE91Yrf8f1h5H62 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Selling 4.00000000 DOUBLEPEPE 1.40000000 XCP 5.60000000 XCP 18wUphncN6mEwxYkQQsv37xXT1TsSANZhB 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Buying 2.00000000 DOUBLEPEPE 3,000.00000000 PEPECASH 6,000.00000000 PEPECASH 1Fpx9NPBJsRbx6RXkvfZ3n1iCYj7n7VaJR 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Buying 1.00000000 DOUBLEPEPE 3,000.00000000 PEPECASH 3,000.00000000 PEPECASH 1LnYFKsS575LqYKTqywaSgvVBe3NUxm673 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Buying 1.00000000 DOUBLEPEPE 3,000.00000000 PEPECASH 3,000.00000000 PEPECASH 1AtcSh7uxenQ6AR5xqr6agAegWRUF5N4uh 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Buying 4.00000000 DOUBLEPEPE 2.50000000 XCP 10.00000000 XCP 1MtzLp6ZgxFfTYEgKqwZBrRgv7oe3WstHU 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Selling 5.00000000 DOUBLEPEPE 2,000.00000000 PEPECASH 10,000.00000000 PEPECASH 19ek96SQHg3SKHkg1vycPUVtQpd5BhTUDj 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Buying 2.00000000 DOUBLEPEPE 3,000.00000000 PEPECASH 6,000.00000000 PEPECASH 18cmgoX99Nrm411YKpmTQsp23qczWdxS6w 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 4 years ago
Export Trade History 34 Rows
(Requires Free Registration)