Trades Counterparty DEX

PEPENATION
391 Trades Completed Learn about the Counterparty DEX.
Action Quantity Price Total Buyer Seller Confirmed
Buying 1.00000000 PEPENATION 16.00000000 XCP 16.00000000 XCP 1FnM7akSCD8G3fRQHCUEXRCfL35gptsPZB 1NETZBxdEdi884ffZuu1hHWZSdULKqTzq7 6 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 14.99000000 XCP 14.99000000 XCP 1D5ZSA9UVJBbweguhJoRSyQpNXL9aXwMVS 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 6 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 14.00000000 XCP 14.00000000 XCP 1GMYRQ1FF5WKhH9DT2Bs7Q3kfhSV2DFNd3 17ooDFrLVihT9LC1FMs4vLDxbWnQ8fdy4U 7 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 14.20000000 XCP 14.20000000 XCP 168jJfGB7fPo7TGx4uWt4JaniAtBvKg988 1J7x4CQGogUVr4xX76qxePCcS3qD5bJU5Y 7 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 14.19000000 XCP 14.19000000 XCP 1A9EXtoy44SzcWcnkVTZcdzAhSfC6JYEiD 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 7 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 13.00000000 XCP 13.00000000 XCP 1G4c856c7f5yqm4QeWfKq6vBxPkLEe1HaB 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 7 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 13.00000000 XCP 13.00000000 XCP 1G4c856c7f5yqm4QeWfKq6vBxPkLEe1HaB 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 7 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 13.00000000 XCP 13.00000000 XCP 1G4c856c7f5yqm4QeWfKq6vBxPkLEe1HaB 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 7 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 11.00000000 XCP 11.00000000 XCP 1E5RUKNgnKYazyS1Py8Am28XrMTWNKCwDT 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 7 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 11.00000000 XCP 11.00000000 XCP 1CmsMeZ7kEzJHVeb1PXyWwpMQTyxHQVZyr 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 7 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 11.00000000 XCP 11.00000000 XCP 1NX6mKwj1gXMyvRiXBGkjk3WywGrJxvwd6 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 7 months ago
Buying 2.00000000 PEPENATION 11.00000000 XCP 22.00000000 XCP 1Q9iKinM6xD9KiUeMUJrqdqri4eFydeGvE 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 7 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 13.00000000 XCP 13.00000000 XCP 156oEVPnP9g5hLNj9rFeFN4WMBVd5NQ3xc 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 8 months ago
Buying 2.00000000 PEPENATION 5,000.00000000 PEPECASH 10,000.00000000 PEPECASH 13z6EK8udpVbBAcskevo9bJtzJLWpbXyTX 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 8 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 12.99000000 XCP 12.99000000 XCP 1xigk9wdUqwg4vc3XEwgN7hCyf3NLCp1q 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 8 months ago
Buying 2.00000000 PEPENATION 10.00000000 XCP 20.00000000 XCP 1MXqUwW7cHrFdzS2QJCzJ76x7KwLT1E8AJ 1LnYFKsS575LqYKTqywaSgvVBe3NUxm673 8 months ago
Selling 3.00000000 PEPENATION 3,000.00000000 PEPECASH 9,000.00000000 PEPECASH 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 8 months ago
Selling 3.00000000 PEPENATION 3,333.00000000 PEPECASH 9,999.00000000 PEPECASH 1J7x4CQGogUVr4xX76qxePCcS3qD5bJU5Y 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 8 months ago
Selling 5.00000000 PEPENATION 3,000.00000000 PEPECASH 15,000.00000000 PEPECASH 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 8 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 3,000.00000000 PEPECASH 3,000.00000000 PEPECASH 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 8 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 3,000.00000000 PEPECASH 3,000.00000000 PEPECASH 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 8 months ago
Buying 1.99999998 PEPENATION 7.50000000 XCP 14.99999985 XCP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 8 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 7.50000000 XCP 7.50000000 XCP 16yRstRXStVJJ1TN2S4DCWifyrCsetpma7 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 8 months ago
Buying 3.00000000 PEPENATION 7.50000000 XCP 22.50000000 XCP 1AXu64it1cTSZfUgBTP8wTcz5Dpxvuni5v 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 8 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 7.50000000 XCP 7.50000000 XCP 1AXu64it1cTSZfUgBTP8wTcz5Dpxvuni5v 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 8 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 7.00000000 XCP 7.00000000 XCP 1Nyu9DsXwWAydFdc7BtuwR9ofjc8SsEqgk 15r86m7teh6zwqa8o1Dqu7nrnSPkNRL5PW 8 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 7.50000000 XCP 7.50000000 XCP 1CuAN2ahTVYp3XfKabpDfpdnSwfBSFYX4Z 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 8 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 7.50000000 XCP 7.50000000 XCP 15YR9psWzaAQtZZXg1Cnswc3jfDmL8KtGi 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 8 months ago
Buying 2.00000000 PEPENATION 7.50000000 XCP 15.00000000 XCP 1AXu64it1cTSZfUgBTP8wTcz5Dpxvuni5v 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 9 months ago
Selling 1.00000000 PEPENATION 3,000.00000000 PEPECASH 3,000.00000000 PEPECASH 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 12CeCTTKXNW1D57Pzfc2QheJBEHd37Cnq8 9 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 7.00000000 XCP 7.00000000 XCP 12CeCTTKXNW1D57Pzfc2QheJBEHd37Cnq8 1DM7tcuKvqoRV5xqAp5YFFkYk3xtbrHd1 9 months ago
Buying 1.00000002 PEPENATION 7.50000000 XCP 7.50000015 XCP 1DPgkNoXJAwurQwnjWJFyfeXVgqNu7N2nM 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 9 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 7.50000000 XCP 7.50000000 XCP 14qVYx3Qn1h2tqocUumYFb9YxyJn6tcfk8 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 9 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 7.50000000 XCP 7.50000000 XCP 1LyP9CtRuuayqCYM7cWL62gtEkBemNvBqU 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 9 months ago
Buying 10.00000000 PEPENATION 7.50000000 XCP 75.00000000 XCP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1AZCpd5ZX9SQpruJCT6Nm2iuwCzZWpFh5C 9 months ago
Selling 1.00000000 PEPENATION 6.10000000 XCP 6.10000000 XCP 1P2WMoDUowxURTgUN2TQ2FCFrbLZ7aPMNh 1LnYFKsS575LqYKTqywaSgvVBe3NUxm673 9 months ago
Selling 1.00000000 PEPENATION 3,000.00000000 PEPECASH 3,000.00000000 PEPECASH 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 1LnYFKsS575LqYKTqywaSgvVBe3NUxm673 9 months ago
Selling 1.00000000 PEPENATION 8.80000000 XCP 8.80000000 XCP 1K7PAdfVxu8yR5hn4a8869EfZDEBncjkJ3 1PK4LuSrVXMKFoyeQxrZAPLoyhX9vW1433 9 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 11.00000000 XCP 11.00000000 XCP 192XrqMukvBkJxvWh82kvZbuC9Lj4kEfTb 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 9 months ago
Buying 2.00000000 PEPENATION 11.00000000 XCP 22.00000000 XCP 192XrqMukvBkJxvWh82kvZbuC9Lj4kEfTb 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 10 months ago
Selling 1.00000000 PEPENATION 5.00000000 XCP 5.00000000 XCP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1PK4LuSrVXMKFoyeQxrZAPLoyhX9vW1433 10 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 11.00000000 XCP 11.00000000 XCP 15dDUEphxZZvw6NxtkUKe7sSXaTkzscpJQ 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 10 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 5,555.00000000 PEPECASH 5,555.00000000 PEPECASH 1PK4LuSrVXMKFoyeQxrZAPLoyhX9vW1433 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 10 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 11.00000000 XCP 11.00000000 XCP 1215bzNH2G2jVcgToAaxtaC3My6BamqvVc 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 10 months ago
Buying 10.00000000 PEPENATION 8.88000000 XCP 88.80000000 XCP 19NVhd58Ld9o7SBALwbNQSVSQGhutdyMa9 1F3gFRN2PZYZ6j45dqbifR17zJxc5rD6nm 10 months ago
Buying 2.00000000 PEPENATION 8.88000000 XCP 17.76000000 XCP 1PK4LuSrVXMKFoyeQxrZAPLoyhX9vW1433 1F3gFRN2PZYZ6j45dqbifR17zJxc5rD6nm 10 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 8.88000000 XCP 8.88000000 XCP 1LX372hWX2zFiHN88uRMxhc4osdKVbqadr 1F3gFRN2PZYZ6j45dqbifR17zJxc5rD6nm 10 months ago
Buying 1.00000001 PEPENATION 8.88000000 XCP 8.88000009 XCP 1EuV9kHQbdCpKqRGCKxjTdtNyQQGHQAvGv 1F3gFRN2PZYZ6j45dqbifR17zJxc5rD6nm 10 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 8.88000000 XCP 8.88000000 XCP 1H6fMu5x5qE6ApxszSKpnKy5NFu34NzAF 1F3gFRN2PZYZ6j45dqbifR17zJxc5rD6nm 10 months ago
Buying 45.00000000 PEPENATION 8.77700000 XCP 394.96500000 XCP 1P5CXbnQMUWeiDASSJXwQhZ6Tnhrb8SYYH 16MVvi5D3eAjzBTpYSMzKsvyxHeMRcfTKr 10 months ago
Buying 5.63063063 PEPENATION 8.88000000 XCP 49.99999999 XCP 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1F3gFRN2PZYZ6j45dqbifR17zJxc5rD6nm 10 months ago
Buying 2.00000000 PEPENATION 7.77000000 XCP 15.54000000 XCP 1Ga7E9ugpre9LCAgJbZkxUrfySWNskQJxA 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 10 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 7.77000000 XCP 7.77000000 XCP 1H6fMu5x5qE6ApxszSKpnKy5NFu34NzAF 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 11 months ago
Buying 4.00000000 PEPENATION 7.77000000 XCP 31.08000000 XCP 1LnYFKsS575LqYKTqywaSgvVBe3NUxm673 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 11 months ago
Selling 1.00000000 PEPENATION 10.00000000 XCP 10.00000000 XCP 19NVhd58Ld9o7SBALwbNQSVSQGhutdyMa9 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 11 months ago
Selling 2.00000000 PEPENATION 8.00000000 XCP 16.00000000 XCP 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 11 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 15.00000000 XCP 15.00000000 XCP 1CCPbFbST8ruJrTGjm2Ss5aTAaqng4naBN 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 11 months ago
Selling 1.00000000 PEPENATION 15.00000000 XCP 15.00000000 XCP 1QCE7MMLkU1XKc7Q1HKb1BJYgT8bhsAYFj 1BfqsL2vQkTPuAYFyxqe1Hu2AcyDKVHKDT 11 months ago
Selling 1.00000000 PEPENATION 10.00000000 XCP 10.00000000 XCP 19NVhd58Ld9o7SBALwbNQSVSQGhutdyMa9 14b64BKjZPPrkqiy8gnf8odoWhMYK9KUWg 11 months ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 30.00000000 XCP 30.00000000 XCP 12mD3KKf7XTGGegXf23XJXPbTfMarDpHTS 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1 year ago
Buying 0.00100000 PEPENATION 49.00000000 XCP 0.04900000 XCP 1MGebtH8rY1emgnzvYnqrjwTd6TGunzJhN 1Eae4QuV5SHoj3Y9HWVygsgR85UdCYxDJE 1 year ago
Buying 0.01000000 PEPENATION 35.00000000 XCP 0.35000000 XCP 1B9wVF6YuG1aGVmLSmpKeVphWbEm3725DU 1AZCpd5ZX9SQpruJCT6Nm2iuwCzZWpFh5C 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 30.00000000 XCP 30.00000000 XCP 13mG574veYdayMfFrpdfNVW3228JdpCjRF 1AZCpd5ZX9SQpruJCT6Nm2iuwCzZWpFh5C 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 30.00000000 XCP 30.00000000 XCP 1NN1mucWQggdiH4F1gZf63mXvqDgex9qYt 1Nyu9DsXwWAydFdc7BtuwR9ofjc8SsEqgk 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 19.99999999 XCP 19.99999999 XCP 13b3H1pikr1mZ1UTPKBNke7yADgLQYDeQz 1Nyu9DsXwWAydFdc7BtuwR9ofjc8SsEqgk 1 year ago
Buying 2.00000000 PEPENATION 7,000.00000000 PEPECASH 14,000.00000000 PEPECASH 1Nyu9DsXwWAydFdc7BtuwR9ofjc8SsEqgk 17UC4Ah4NVE3xcafagUENfd4MYWuQaM4tR 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 40.00000000 XCP 40.00000000 XCP 1JFEmMRKPZz9UzFVybnCQDPbWNyZ8XgZxe 15hsviNmfwxzYSGNLh14NrPdMNh459fAUT 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 42.00000000 XCP 42.00000000 XCP 15DSGbbcWHV8Xy17E9ZyEGW2nKsdRWwmNU 1J7x4CQGogUVr4xX76qxePCcS3qD5bJU5Y 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 30.00000000 XCP 30.00000000 XCP 14U6RBNhtjqEFLCDpa9miLSMKkXcZSRDjY 1AZCpd5ZX9SQpruJCT6Nm2iuwCzZWpFh5C 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 30.00000000 XCP 30.00000000 XCP 12KS71ZRKi9ck3MTDYUXN6kLqHZnWqSY5F 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 1 year ago
Buying 0.41456251 PEPENATION 22.00000000 XCP 9.12037522 XCP 12KS71ZRKi9ck3MTDYUXN6kLqHZnWqSY5F 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 1 year ago
Selling 2.00000000 PEPENATION 3.00000000 XCP 6.00000000 XCP 1CuAN2ahTVYp3XfKabpDfpdnSwfBSFYX4Z 151vnwSBnQUBmS9mC4pZuno1xdvYJdfspW 1 year ago
Buying 0.45601876 PEPENATION 20.00000000 XCP 9.12037520 XCP 14ipWevpXd1RUtqAZvswoiU3zuk9vMHdhN 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 1 year ago
Buying 0.58543749 PEPENATION 22.00000000 XCP 12.87962478 XCP 14ipWevpXd1RUtqAZvswoiU3zuk9vMHdhN 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 1 year ago
Buying 0.54398124 PEPENATION 20.00000000 XCP 10.87962480 XCP 1MU5BKiMT3kzWaLWdCBp9kaBMD4ebT5Fnz 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 1 year ago
Buying 0.65145537 PEPENATION 14.00000000 XCP 9.12037518 XCP 1MU5BKiMT3kzWaLWdCBp9kaBMD4ebT5Fnz 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 1 year ago
Buying 0.72963001 PEPENATION 12.49999999 XCP 9.12037512 XCP 159MQYu3ovLzzrNbAEvjnN9DkaCHZhXTTa 1Nyu9DsXwWAydFdc7BtuwR9ofjc8SsEqgk 1 year ago
Buying 0.34854463 PEPENATION 14.00000000 XCP 4.87962482 XCP 159MQYu3ovLzzrNbAEvjnN9DkaCHZhXTTa 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 1 year ago
Buying 0.27036999 PEPENATION 12.50000002 XCP 3.37962488 XCP 159MQYu3ovLzzrNbAEvjnN9DkaCHZhXTTa 1Nyu9DsXwWAydFdc7BtuwR9ofjc8SsEqgk 1 year ago
Buying 0.76003126 PEPENATION 12.00000000 XCP 9.12037512 XCP 159MQYu3ovLzzrNbAEvjnN9DkaCHZhXTTa 18oQqT3xuWh7EsEKec32fnNGYED3x7dQ7a 1 year ago
Buying 0.76003126 PEPENATION 12.00000000 XCP 9.12037512 XCP 1Ac3zdRZ85YVx4e9ZZxegXbZXrfYtJzkcH 1BfqsL2vQkTPuAYFyxqe1Hu2AcyDKVHKDT 1 year ago
Buying 0.23996874 PEPENATION 12.00000000 XCP 2.87962488 XCP 1Ac3zdRZ85YVx4e9ZZxegXbZXrfYtJzkcH 18oQqT3xuWh7EsEKec32fnNGYED3x7dQ7a 1 year ago
Selling 1.00000000 PEPENATION 3.00000000 XCP 3.00000000 XCP 1avGLkBNAKqk6wgNfuPvRRpxjXC7NCpe8 1NjZbHRut5wiCW46PXiXK43UZiDnCx2xDz 1 year ago
Buying 2.00000000 PEPENATION 13.00000000 XCP 26.00000000 XCP 1PSNNVD3jK8REPxkSXDteFM5uDqR2mnYQ6 1BfqsL2vQkTPuAYFyxqe1Hu2AcyDKVHKDT 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 3,333.00000000 PEPECASH 3,333.00000000 PEPECASH 1J7x4CQGogUVr4xX76qxePCcS3qD5bJU5Y 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPENATION 3,333.00000000 PEPECASH 3,333.00000000 PEPECASH 13PU1VYKrmgUbEvtdPruJAKXHxxkE5KQZN 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1 year ago
Buying 2.00000000 PEPENATION 12.99000000 XCP 25.98000000 XCP 1DFGsFSTg1WAoKZZXYAZMzmH3767FnuDjJ 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 1 year ago
Buying 3.00000000 PEPENATION 3,333.00000000 PEPECASH 9,999.00000000 PEPECASH 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1 year ago
Buying 2.00000000 PEPENATION 3,333.00000000 PEPECASH 6,666.00000000 PEPECASH 1Nyu9DsXwWAydFdc7BtuwR9ofjc8SsEqgk 184gKLQTtQU29LXbxbYJkUV4if9SmW6v2d 1 year ago
Buying 0.76050657 PEPENATION 15.98999999 XCP 12.16050005 XCP 12q8ojqs1asmrw6TWQJZd3Dr3cdGWeyMqe 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 1 year ago
Buying 0.23996874 PEPENATION 16.00000000 XCP 3.83949984 XCP 12q8ojqs1asmrw6TWQJZd3Dr3cdGWeyMqe 1BfqsL2vQkTPuAYFyxqe1Hu2AcyDKVHKDT 1 year ago
Buying 0.62920000 PEPENATION 15.00000000 XCP 9.43800000 XCP 18WKso6qsm4UPCdKkUfbVoGAcQU3EnAtsU 1Stex65jhC9x8GD7yzNYr7czqCQjsMH1p 1 year ago
Buying 0.23949343 PEPENATION 15.99000002 XCP 3.82949995 XCP 18WKso6qsm4UPCdKkUfbVoGAcQU3EnAtsU 1NfJnJdAdmm2rJCFW54NsAKqqTTMexCNJ3 1 year ago
Buying 0.18150000 PEPENATION 15.00000000 XCP 2.72250000 XCP 18WKso6qsm4UPCdKkUfbVoGAcQU3EnAtsU 1NjZbHRut5wiCW46PXiXK43UZiDnCx2xDz 1 year ago
Buying 0.72600000 PEPENATION 13.00000000 XCP 9.43800000 XCP 1APEeor5Hxw89X6dXwouDN3SJWVu6QvTE1 1BfqsL2vQkTPuAYFyxqe1Hu2AcyDKVHKDT 1 year ago
Buying 0.37080000 PEPENATION 15.00000000 XCP 5.56200000 XCP 1APEeor5Hxw89X6dXwouDN3SJWVu6QvTE1 1Stex65jhC9x8GD7yzNYr7czqCQjsMH1p 1 year ago
Buying 0.27400000 PEPENATION 15.00000000 XCP 4.11000000 XCP 1NjZbHRut5wiCW46PXiXK43UZiDnCx2xDz 1BfqsL2vQkTPuAYFyxqe1Hu2AcyDKVHKDT 1 year ago
Buying 0.90750000 PEPENATION 12.00000000 XCP 10.89000000 XCP 1NjZbHRut5wiCW46PXiXK43UZiDnCx2xDz 1Stex65jhC9x8GD7yzNYr7czqCQjsMH1p 1 year ago
Buying 0.99000000 PEPENATION 11.00000000 XCP 10.89000000 XCP 1JtJaZnr9Ejz46X8ub9yDMGjWxFKus3fA1 1HavgRijqhCbcDTo2J4S9wnX7uC1NvGNKP 1 year ago
Buying 0.09250000 PEPENATION 12.00000000 XCP 1.11000000 XCP 1JtJaZnr9Ejz46X8ub9yDMGjWxFKus3fA1 1Stex65jhC9x8GD7yzNYr7czqCQjsMH1p 1 year ago
Export Trade History 391 Rows
(Requires Free Registration)