Trades Counterparty DEX

PEPEOLDCASH
28 Trades Completed Learn about the Counterparty DEX.
Action Quantity Price Total Buyer Seller Confirmed
Selling 1.00000000 PEPEOLDCASH 501.00000000 XCP 501.00000000 XCP 1PEPEmnvdd49qoP4wyKSSVfkN9m31WRmLF 1FHV2xychxrSGCEVdZ3jQZ36wjLbe6WW8r 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 99.00000000 XCP 99.00000000 XCP 112RhmdYhEBu4ULELPJjbdMmwdzC6mBuen 159JMjsWivoVV2SCmLNkXkuSbRTe7ZqKgP 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 99.00000000 XCP 99.00000000 XCP 1DM7tcuKvqoRV5xqAp5YFFkYk3xtbrHd1 159JMjsWivoVV2SCmLNkXkuSbRTe7ZqKgP 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 99.00000000 XCP 99.00000000 XCP 19UZjgACPPeoNYC9izkxLrf97r8EcBUUVg 159JMjsWivoVV2SCmLNkXkuSbRTe7ZqKgP 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 99.00000000 XCP 99.00000000 XCP 1C3Vgske25P1zpE5GQ7JMJfHLe3yhVuEur 159JMjsWivoVV2SCmLNkXkuSbRTe7ZqKgP 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 99.00000000 XCP 99.00000000 XCP 1C3Vgske25P1zpE5GQ7JMJfHLe3yhVuEur 159JMjsWivoVV2SCmLNkXkuSbRTe7ZqKgP 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 100.00000000 XCP 100.00000000 XCP 1PEPEmnvdd49qoP4wyKSSVfkN9m31WRmLF 18Hb5A2AszaPExb2cZcxrwpX53gkewg2n3 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 5,000.00000000 PEPECASH 5,000.00000000 PEPECASH 13GYKiqjFPoA9BHQ2aizBdCWLaT365BTXy 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 5,000.00000000 PEPECASH 5,000.00000000 PEPECASH 13riSPH7LJLPXgn6W5YJfFLoF5DGUmoEnM 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 4,000.00000000 PEPECASH 4,000.00000000 PEPECASH 18Hb5A2AszaPExb2cZcxrwpX53gkewg2n3 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 4,000.00000000 PEPECASH 4,000.00000000 PEPECASH 1BH9sBVQ645gx2D3pfkc95SSvvEXpFhw2N 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 3 years ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 4,000.00000000 PEPECASH 4,000.00000000 PEPECASH 19zENMWhQBw4wa1oA8WQtW3ULdSDXT1Lp2 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 3 years ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 4,000.00000000 PEPECASH 4,000.00000000 PEPECASH 1Dqxqa6H7MirjJhuChNVdTHBqwz53kBnBQ 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 3 years ago
Selling 2.00000000 PEPEOLDCASH 2,000.00000000 PEPECASH 4,000.00000000 PEPECASH 17jdFjVQm4aMPkR5FJgerWaFCcAfWxNP9P 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 3 years ago
Selling 10.00000000 PEPEOLDCASH 2.10000000 XCP 21.00000000 XCP 159JMjsWivoVV2SCmLNkXkuSbRTe7ZqKgP 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 5 years ago
Selling 1.00000000 PEPEOLDCASH 2,000.00000000 PEPECASH 2,000.00000000 PEPECASH 1LZXn7q3irpZGjPNHihQb4CCj6TXGydqog 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 5 years ago
Selling 1.00000000 PEPEOLDCASH 2,000.00000000 PEPECASH 2,000.00000000 PEPECASH 1PtaAbhoircrKkzD6p3tfFCcz1jKX7hHzZ 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 5 years ago
Buying 2.00000000 PEPEOLDCASH 3,000.00000000 PEPECASH 6,000.00000000 PEPECASH 1Jkbd2egpcFpRrpPosdcuBvv6RK5fWGVE1 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 5 years ago
Buying 8.00000000 PEPEOLDCASH 2,500.00000000 PEPECASH 20,000.00000000 PEPECASH 1Lb5ZDdkXaHLEiu31MbinS8MQcXrjWEauy 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 5 years ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 2,500.00000000 PEPECASH 2,500.00000000 PEPECASH 1MtzLp6ZgxFfTYEgKqwZBrRgv7oe3WstHU 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 5 years ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 2,500.00000000 PEPECASH 2,500.00000000 PEPECASH 1AtcSh7uxenQ6AR5xqr6agAegWRUF5N4uh 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 5 years ago
Buying 3.00000000 PEPEOLDCASH 2,500.00000000 PEPECASH 7,500.00000000 PEPECASH 1Lb5ZDdkXaHLEiu31MbinS8MQcXrjWEauy 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 5 years ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 2,500.00000000 PEPECASH 2,500.00000000 PEPECASH 1LVqEr7orA6vdCuZNCxAEjfQqiXDNYNTVM 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 5 years ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 2,500.00000000 PEPECASH 2,500.00000000 PEPECASH 1MZCaK59cPJcsGoSqcp3M9ixg1SnnwBVfT 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 5 years ago
Buying 2.00000000 PEPEOLDCASH 2,500.00000000 PEPECASH 5,000.00000000 PEPECASH 1Q5RMGBu65zURuVvGMuF57BkW1Z7KyvLMH 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 5 years ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 2,500.00000000 PEPECASH 2,500.00000000 PEPECASH 1FHV2xychxrSGCEVdZ3jQZ36wjLbe6WW8r 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 5 years ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 2,500.00000000 PEPECASH 2,500.00000000 PEPECASH 1B1xieNPpCPKjL8wwcHRauxFx2ZaSmP9eN 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 5 years ago
Buying 1.00000000 PEPEOLDCASH 2,500.00000000 PEPECASH 2,500.00000000 PEPECASH 17383qeec4ZhyHx9AYDX8aYW17ZPn1tb2D 1Hjxiv4qQn6d2BY5ZWXuKVeyJjTVH5iMoN 5 years ago
Export Trade History 28 Rows
(Requires Free Registration)