Trades Counterparty DEX

bitgirls Collector XCP
12 Trades Completed Learn about the Counterparty DEX.
Action Quantity Price Total Buyer Seller Confirmed
Buying 1.00000000 TSUKASABG 1.00000000 XCP 1.00000000 XCP 1AFX52HBKMECRkySo3fT247qzqMQVkpyq1 18kSd4wf9qHHcztGszkX1VUjH7gAMqxabK 1 year ago
Buying 1.00000000 KAORIBG 3.00000000 XCP 3.00000000 XCP 1AFX52HBKMECRkySo3fT247qzqMQVkpyq1 15DyT6GU5bwViSwhtKu7fGb1JGv5gdK5iL 2 years ago
Buying 1.00000000 RURUBG 3.00000000 XCP 3.00000000 XCP 1AFX52HBKMECRkySo3fT247qzqMQVkpyq1 15DyT6GU5bwViSwhtKu7fGb1JGv5gdK5iL 2 years ago
Buying 1.00000000 MIZUKIVIX 1.00000000 XCP 1.00000000 XCP 1AFX52HBKMECRkySo3fT247qzqMQVkpyq1 196mvqcQncknAyF5JGUBVw3V9nRq5FxXTz 2 years ago
Buying 1.00000000 RUMIRUMIBG 2.00000000 XCP 2.00000000 XCP 1AFX52HBKMECRkySo3fT247qzqMQVkpyq1 15DyT6GU5bwViSwhtKu7fGb1JGv5gdK5iL 2 years ago
Buying 1.00000000 SANOMAYAVIX 1.00000000 XCP 1.00000000 XCP 1AFX52HBKMECRkySo3fT247qzqMQVkpyq1 196mvqcQncknAyF5JGUBVw3V9nRq5FxXTz 2 years ago
Buying 1.00000000 SATOAYAKABG 2.00000000 XCP 2.00000000 XCP 1AFX52HBKMECRkySo3fT247qzqMQVkpyq1 1H1BBfTg1BbNHdQpMx4ZNUA3KAb7Wtw5jQ 2 years ago
Buying 1.00000000 ITSUKIBG 2.00000000 XCP 2.00000000 XCP 1AFX52HBKMECRkySo3fT247qzqMQVkpyq1 15DyT6GU5bwViSwhtKu7fGb1JGv5gdK5iL 2 years ago
Buying 1.00000000 SHIRAHOSHIBG 1.50000000 XCP 1.50000000 XCP 1AFX52HBKMECRkySo3fT247qzqMQVkpyq1 15DyT6GU5bwViSwhtKu7fGb1JGv5gdK5iL 2 years ago
Buying 1.00000000 DJASANYANVIX 1.50000000 XCP 1.50000000 XCP 1AFX52HBKMECRkySo3fT247qzqMQVkpyq1 196mvqcQncknAyF5JGUBVw3V9nRq5FxXTz 2 years ago
Buying 1.00000000 CHIKARINVIX 1.00000000 XCP 1.00000000 XCP 1AFX52HBKMECRkySo3fT247qzqMQVkpyq1 196mvqcQncknAyF5JGUBVw3V9nRq5FxXTz 2 years ago
Buying 1.00000000 TSUKASAVIX 1.00000000 XCP 1.00000000 XCP 1AFX52HBKMECRkySo3fT247qzqMQVkpyq1 196mvqcQncknAyF5JGUBVw3V9nRq5FxXTz 2 years ago
Export Trade History 12 Rows
(Requires Free Registration)