Trades Counterparty DEX

PEPEPEARL Sort
56 Trades Completed Learn about the Counterparty DEX.
Action Quantity Price Total Buyer Seller Confirmed
Buying 5.00000000 PEPEPEARL 5,000.00000000 PEPECASH 25,000.00000000 PEPECASH 1Q5RMGBu65zURuVvGMuF57BkW1Z7KyvLMH 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 6 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 5,000.00000000 PEPECASH 5,000.00000000 PEPECASH 1MtzLp6ZgxFfTYEgKqwZBrRgv7oe3WstHU 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 6 years ago
Selling 2.00000000 PEPEPEARL 10.00000000 XCP 20.00000000 XCP 1iNQ3cntjfsqidajq4gWTxcW6P3vLXPpk 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 6 years ago
Buying 3.00000000 PEPEPEARL 7,500.00000000 PEPECASH 22,500.00000000 PEPECASH 13NWfMM5g66aCHRDx9tryZfs5p4SZ8jY8Z 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 8,000.00000000 PEPECASH 8,000.00000000 PEPECASH 1Kw9XguaUkLRZLX8s2cA2L6PSUgLJ2PiqV 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 8,000.00000000 PEPECASH 8,000.00000000 PEPECASH 1AtcSh7uxenQ6AR5xqr6agAegWRUF5N4uh 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 8,000.00000000 PEPECASH 8,000.00000000 PEPECASH 14zM3zrSHjjqQgUepR1CnGWMZLdnRERHz2 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 8,000.00000000 PEPECASH 8,000.00000000 PEPECASH 15DSGbbcWHV8Xy17E9ZyEGW2nKsdRWwmNU 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 2.00000000 PEPEPEARL 8,000.00000000 PEPECASH 16,000.00000000 PEPECASH 1FnYsigkSqCQds6ySLjQgaomrC94DBPeag 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 3.00000000 PEPEPEARL 8,500.00000000 PEPECASH 25,500.00000000 PEPECASH 1FnYsigkSqCQds6ySLjQgaomrC94DBPeag 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 3.00000000 PEPEPEARL 8,500.00000000 PEPECASH 25,500.00000000 PEPECASH 1FnYsigkSqCQds6ySLjQgaomrC94DBPeag 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 3.00000000 PEPEPEARL 10,000.00000000 PEPECASH 30,000.00000000 PEPECASH 1FnYsigkSqCQds6ySLjQgaomrC94DBPeag 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 10,000.00000000 PEPECASH 10,000.00000000 PEPECASH 1C3Vgske25P1zpE5GQ7JMJfHLe3yhVuEur 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 10,000.00000000 PEPECASH 10,000.00000000 PEPECASH 1HQrZx2uXQBK7kXE7ihrhrDM4GqzTc3drL 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 10,000.00000000 PEPECASH 10,000.00000000 PEPECASH 1EjsJwDp69L8hWn8t2tyQWaGAdMwCU9nEt 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Selling 5.00000000 PEPEPEARL 10,000.00000000 PEPECASH 50,000.00000000 PEPECASH 18mxQdLxcLstD6ttbHykvEoAYdu4eADtEf 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 3.00000000 PEPEPEARL 12,000.00000000 PEPECASH 36,000.00000000 PEPECASH 14b64BKjZPPrkqiy8gnf8odoWhMYK9KUWg 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 3.00000000 PEPEPEARL 12,000.00000000 PEPECASH 36,000.00000000 PEPECASH 1C3Vgske25P1zpE5GQ7JMJfHLe3yhVuEur 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 2.00000000 PEPEPEARL 12,500.00000000 PEPECASH 25,000.00000000 PEPECASH 12mQgpNjRfUmVjBomRNYPDtkpUpeqz1uww 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 12,500.00000000 PEPECASH 12,500.00000000 PEPECASH 12mQgpNjRfUmVjBomRNYPDtkpUpeqz1uww 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 2.00000000 PEPEPEARL 13,000.00000000 PEPECASH 26,000.00000000 PEPECASH 1BoFBcoVd24meeHfSFk2T8dSKtQD3f1hEa 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 13,000.00000000 PEPECASH 13,000.00000000 PEPECASH 1MGebtH8rY1emgnzvYnqrjwTd6TGunzJhN 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 125.00000000 XCP 125.00000000 XCP 1MGebtH8rY1emgnzvYnqrjwTd6TGunzJhN 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 15,000.00000000 PEPECASH 15,000.00000000 PEPECASH 1C3Vgske25P1zpE5GQ7JMJfHLe3yhVuEur 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 15,000.00000000 PEPECASH 15,000.00000000 PEPECASH 1MGebtH8rY1emgnzvYnqrjwTd6TGunzJhN 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 16,000.00000000 PEPECASH 16,000.00000000 PEPECASH 1AJTjoFKPanNH8yxjSLhYbC8qg426bYS94 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 16,000.00000000 PEPECASH 16,000.00000000 PEPECASH 1HicbxEMRQWGxvXx5dGjQqLyJ4dvcnpYzj 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 16,000.00000000 PEPECASH 16,000.00000000 PEPECASH 1MvSg9rY8EMGfzcpAxtRSd7AddkvR3ZYrn 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 2.00000000 PEPEPEARL 125.00000000 XCP 250.00000000 XCP 1GjXFe9W7KBYFCDNPGXAzYa1FFikzx28Js 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 3.00000000 PEPEPEARL 17,500.00000000 PEPECASH 52,500.00000000 PEPECASH 19Zh6krdMJegJ2H7YdBxJgK3bBfG5qgJes 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 50,000.00000000 PEPECASH 50,000.00000000 PEPECASH 13vCj9wYAnFbEK9z34Xx3Lc2ENNZjgLF1h 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 3.00000000 PEPEPEARL 140.00000000 XCP 420.00000000 XCP 1MvSg9rY8EMGfzcpAxtRSd7AddkvR3ZYrn 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 50,000.00000000 PEPECASH 50,000.00000000 PEPECASH 166CbbtaEGmf4ARjAWaBhinUw2tqW1C4r6 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 175.00000000 XCP 175.00000000 XCP 13vCj9wYAnFbEK9z34Xx3Lc2ENNZjgLF1h 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 50,000.00000000 PEPECASH 50,000.00000000 PEPECASH 18PHGKzAcMDNVNie6kwDp2s6rkKM8RBcg2 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 2.00000000 PEPEPEARL 175.00000000 XCP 350.00000000 XCP 1HicbxEMRQWGxvXx5dGjQqLyJ4dvcnpYzj 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 300.00000000 XCP 300.00000000 XCP 13vCj9wYAnFbEK9z34Xx3Lc2ENNZjgLF1h 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 75,000.00000000 PEPECASH 75,000.00000000 PEPECASH 13vCj9wYAnFbEK9z34Xx3Lc2ENNZjgLF1h 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 350.00000000 XCP 350.00000000 XCP 12JtftT3eHZEirUyuzHkTUw2SDqoZ9YoMF 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 350.00000000 XCP 350.00000000 XCP 1GAgERsGcHpTBWSMNNMVwQcgTZqi2vHS9b 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 120,000.00000000 PEPECASH 120,000.00000000 PEPECASH 13vCj9wYAnFbEK9z34Xx3Lc2ENNZjgLF1h 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 420.00000000 XCP 420.00000000 XCP 1PphYQ4jk5iuK9SWTrBYUfEZx7WPU9qd1w 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 125,000.00000000 PEPECASH 125,000.00000000 PEPECASH 15dhXMKbPsQpASzXfgxsQCBZXDFKsVS89S 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 150,000.00000000 PEPECASH 150,000.00000000 PEPECASH 15dhXMKbPsQpASzXfgxsQCBZXDFKsVS89S 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 200,000.00000000 PEPECASH 200,000.00000000 PEPECASH 18Rw8ZGknd15bXMYR9JU1kv19p2LNxf4d4 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 450.00000000 XCP 450.00000000 XCP 18Rw8ZGknd15bXMYR9JU1kv19p2LNxf4d4 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 2.00000000 PEPEPEARL 500.00000000 XCP 1,000.00000000 XCP 18Rw8ZGknd15bXMYR9JU1kv19p2LNxf4d4 1NVvsfD2rgv2J2JewXZ9KgLvkYBW4FYyxW 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 555.00000000 XCP 555.00000000 XCP 12mQgpNjRfUmVjBomRNYPDtkpUpeqz1uww 1AJTjoFKPanNH8yxjSLhYbC8qg426bYS94 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 225,000.00000000 PEPECASH 225,000.00000000 PEPECASH 1Aoo5dGQDNtgpHFT21YUnda3Z881skTtDa 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 550.00000000 XCP 550.00000000 XCP 1E6De5sbZxW2DwvT47wt2mGrRczGCTR6MG 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 250,000.00000000 PEPECASH 250,000.00000000 PEPECASH 1KUNjsEmcqGrQpxScvE6uGw41K3HJpHZNx 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 500.00000000 XCP 500.00000000 XCP 169RqD7iUkYqDhq8DdxNELP6opHtbM74n3 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 500.00000000 XCP 500.00000000 XCP 163r5G4EvnzQpp9pR77qhKaNV9jXbLWHeQ 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 2 years ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 399.00000000 XCP 399.00000000 XCP 1PK4LuSrVXMKFoyeQxrZAPLoyhX9vW1433 17tuqrT5GkfhEUyrbxKQhYu7afredKPXYC 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 525.00000000 XCP 525.00000000 XCP 1LnYFKsS575LqYKTqywaSgvVBe3NUxm673 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 1 year ago
Buying 1.00000000 PEPEPEARL 550.00000000 XCP 550.00000000 XCP 1LnYFKsS575LqYKTqywaSgvVBe3NUxm673 1HT3YJXZhY46DZT8irk1WFcH82b13DjQFo 1 year ago
Export Trade History 56 Rows
(Requires Free Registration)